Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Без верного спутника в пути — Еженедельная рубрика «Русский подданный Г.Ц.»

Гомбожаб Цыбиков в одиночку отправляется в рискованное трехлетнее путешествие в Тибет и его столицу — «закрытый город» Лхасу. С ним рядом не было такого человека, который постоянно находился бы рядом и разделил с ним все тяготы опасного путешествия.

На русском языкеБуряадаар

Гомбожаб Цыбиков в одиночку отправляется в рискованное трехлетнее путешествие в Тибет и его столицу — «закрытый город» Лхасу. С ним рядом не было такого человека, который постоянно находился бы рядом и разделил с ним все тяготы опасного путешествия.

Перед тем, как выехать в Лхасу, в начале лета 1899 года Гомбожаб Цыбиков отправляется на родину, в Забайкалье. Вплоть до октября ищет себе спутников-паломников до Лхасы. Наконец ему удается нанять земляка, уроженца Урда-Аги Мархая Санжиева.

Однако Мархай Санжиев дошел лишь до Гумбума — монастыря в Амдо, расположенного на северо-востоке Тибета. Примерно в конце января 1900 года он «… отказался от дальнейшего пути и пожелал возвратиться на родину. Причиною отказа послужила его боязнь за свою жизнь, так как он наслышался от бурят и монголов немало страшного о путешествии в Тибет. Ему наговорили о вредном действии разреженного воздуха, о вооруженных нападениях голоков и черных тангутов и т. п. Пришлось, пожалев о его малодушии, снарядить его в обратный путь», — пишет Г. Цыбиков во второй главе «Буддиста-паломника у святынь Тибета».

Караван в пути. Фотография из материалов экспедиции Г.Ц. Цыбикова

 

Гомбожабу Цыбикову приходилось нанимать себе на службу бурятского ламу, затем еще троих товарищей, халхасца, южного монгола…  Он время от времени искал попутчиков, подводы, договаривался с подрядчиками, возчиками, лодочниками, что отнимало массу времени и сил. Приходилось преодолевать природные преграды, капризы погоды, опасности разбойничьих налетов, недобросовестность и алчность людей, с которыми имел дело. Плюс ко всему, нужно было скрывать свои истинные, научные цели путешествия, изображая буддиста-паломника, что доставляло дополнительные трудности.

Так, в одиночку преодолевая трудности и препятствия, путешественник достиг-таки своей цели. И это настоящий героизм.

Дарима Базарова,

главный библиотекарь отдела информационного и сервисного обеспечения

Агинской краевой библиотеки им.Ц.Жамцарано.

Үнэн сэхэ харгын ханигүй байба

Гомбожаб Цыбиков Түбэд болон «хаалтатай хото» Һаса руу гурбан жэлэй аяншалгада гансааран мордоо. Хажуудань ходо ябалсажа, аюултай замайнь бэрхэшээлнүүдые хубаалдалсаха хүн олдоогүй.

Һаса гарахынгаа урда тээ, 1899 оной зунай эхиндэ Гомбожаб Цыбиков тоонто нютагаа, Үбэр Байгал руу ерэнэ. Тэрээнтэй Һаса хүрэтэр ошолдохоор мүргэлшэ хани нүхэдые октябрь хүрэтэр бэдэрээ. Тиигэhээр нютагайнгаа хүниие, Урда-Агада тоонтотой Мархай Санжиевые хүлhэлжэ шадаhан байна.

Теэд Мархай Санжиев гээшэнь Амдо гэжэ Зүүн-Хойто Түбэдэй газарай Гумбум дасан лэ хүрэтэр ошолдоо. 1900 оной январиин эсэс багаар тэрэ «… саашанхи замhаа арсажа, гэртээ бусахаяа hанаба. Арсаhанайнь шалтаг гэхэдэ, Түбэд аяншалга тухай аймшагтай юумэнүүдые буряадуудhаа болон монголнуудhаа дуулаад, өөрынгөө ами наhанай түлөө айгаа бшуу. Түбэдэй үндэр газарта амияа абажа ядахаш, тэндэхи агаарынь хүнэй бэедэ муу нүлөөтэй, тангад болон бэшэшье дайсад добтолхо гэжэ байжа тэрээндэ зон хэлэжэрхиhэн байгаа. Зориг багатай байhандань халаглаад, бусаха замдань бэлдэжэ, hөөргэнь эльгээхэ баатай болооб», — гэжэ Г. Цыбиков «Буддын шажанта мүргэлшэн Түбэдэй нангин шүтөөнүүдэй дэргэдэ» номойнгоо хоердохи бүлэг соо бэшэhэн байдаг.

Тэмээн хамбы. Г.Ц.Цыбиковэй аяншалгын замай материалнуудhаа абтаhан фото

Тиимэhээ Гомбожаб Цыбиков нэгэ буряад ламые, удаань үшөө гурбан нүхэдые, hүүлдэнь халхые, урда монголые г.м. хүлhэлхэ баатай болоо. Тэрэ үе үе болоод лэ, харгын ханинарые, морин тэргэнүүдые бэдэрхэ, хүлhөөр ажал хэхэ зонтой, улаашадтай, онгосын эзэдтэй хэлсээ баталха — энэнь ехэ саг болон хүсэ шадалыень абадаг hэн ха. Байгаалиин hаад, уларилай эгсэ хубилалтануудые дабаха, дээрмэшэдтэй уулзаха аюул болон зарим зоной hэшхэлгүйе ба хомхойе бэе дээрээ үзэхэ саг тудаа. Үшөө тиихэдэ, мүргэлшэн боложо, аяншалгынгаа бодото зорилгонуудые бултанhаа нюужа ябаа, энэнь бэрхэшээлнүуд дээрэнь нэмэри болодог байгаа ха юм.

Иигэжэ гансааран лэ бүхы бэрхэшээлнүүдые болон hаалтануудые дабажа, аяншан зориhондоо хүрэжэ шадаа. Энэ хадаа ёhотой баатаршалга мүн.

Дарима Базарова,

Ц. Жамцараногой нэр. Агын хизаарай номой сангай

мэдээсэлэй таhагай ахамад библиотекарь.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля