Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд

 1. Бүһэтэй хүн дабшалжа һууха, эхэнэр хүн сомсойжо һууха.
 2. Һалгай гараараа хүндэ юумэ үгэхэгүй, абахашьегүй.
 3. Һалаадаа хабшуулжа, хүндэ юумэ үгэхэгүй, абахашьегүй.
 4. Гансаараа ургажа байһан модондо гараа хүргэжэ болохогүй (эзэтэй байха).
 5. Харгы дээрэ юумэ хаяхагүй, ябаһан газартаа харгы сэбэрлэжэ ябахада, буянтай байха.
 6. Шоргоолжоной бута һандаргахагүй, нүгэл.
 7. Хооһон амитадые хооллуулхадаа, хүн ехэ буян хуряаха.
 8. Хүндэлэн модо алхаад гарахагүй, хүлөө дээрэнь гэшхээд гараха.
 9. Монсогойрон хуйраһан һалхинтай ушарбал, тойрожо гараха, хии юумэн ниидэжэ ябана гээшэ.
 10. Ама алдажа, омог огсомоор дуугархагүй, доошо хаража доромжолхогүй, дээгүүрби гэжэ дээрэлхэхэгүй. Хожомоо өөртэнь дайралдаха.
 11. Үглөөгүүр эртэхэн бодожо, бэеэ хүнгэлөөд, унтарияа хуряаха. Нюур гараа угаагаад, сайгаа бусалгажа, ороной тэнгэридэ үргөөд, бурхандаа үргэхэ. Сай, һү үргэхэдөө, малгай үмдэхэ гү, али пулаад боохо. Үргэхэдэ, зулай бүглөөтэй байха ёһотой, зулайгаар хүнэй һүнэһэн гарадаг юм. Сайгаа үргөөд, өөһэдөө сайлаха. Үглөөнэй манжа (сай) бариха гэдэг байһан юм даа. Үглөөнэй сайһаа ама хүрөөгүй һаа, хүнэй олзо хариха гэдэг.
 12. Эритэ (хутага, һүхэ г.м.) хадагалхадаа, эреэрнь саашань табиха. Хүндэ һарбайхадаа, эшээрнь үгэхэ.
 13. Бурхан тахил, хүн руу эритэ зэмсэгүүдые эреэрнь харюулхань хорюултай.
 14. Гэртэхи гунгарбаатай бурхан баруун хойно байха ёһотой.
 15. Бурхан тахил ба ламанарай урдуур һүндэлжэ ябахаяа сээрлэхэ.                                                                                                             Цыремжит Жамсарановна Батоевагай суглуулбариhаа.
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля