Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд — 7

 1. Ямар хүнтэй үгэ нэгэдэхэеэ урид hайнаар хара, үгэеэ сэгнэ, олон табые бү шаша.
 2. Сээжынгээ оёорой hанаан бодолые түлхюур мэтээр хадагала.
 3. Олон зон соо үгэеэ шэнжэжэ дуугара, гансаараа ябахадаа, сэдьхэлээ шэнжэхэ юумэ.
 4. Миниихи зүб гэжэ бардамлаа hаа, мунхаг тэнэгтэ тоологдохош.
 5. Хахасашагүй нүхэрөө марташагүй үгөөр бү гомодхоогоорой.
 6. Түлеэ гэртэ оруулаад, шангаар дээрэhээ хаяжа болохогүй. Гэрэй заяаша, галай заяаша, үүдэн тэнгэриие залд гүүлэхэш. Эдэ заяашадые гомодхоогоо hаа, өөдэлхэгүйш.
 7. Үүдэн тэнгэри, гал гуламтаяа тахюулжа байха хэрэгтэй.
 8. Бузартай, муухай юумэ уhанда оруулжа болохогүй, лусад сабдаг хорлохо.
 9. Хуримтай ба нүүдэлтэй харгы замда уулзанхаар, хүниие хүдөөлүүлжэ ябаhан зонтой уулзаhан дээрэ гэдэг.
 10. Элүүр хүн хэбтээд эдеэлхэгүй – үбшэ зоболон зүгнэхэ.
 11. Галай үнэhэ худхажа, улаан согыень шангаар сохихогүй, галай заяаша зобохо юм гэдэг.
 12. Һүни орой хюмhаа абахагүй, шэхэнэй хулхи малтахагүй (хүнэй hүнэhэн hүни хюмhан доро, шэхэн соо хоргодоод байдаг).
 13. Айлшаниие хүндэлхэдөө – өөрыгөө хүндэлнэш, хүндэ туhа хэхэдээ, хүн үгырдэггүй.
 14. Хүүгэдэй шэхэ арайш мушха, бү дайра – үхибүүнэй сахюусан шэхэндэ байрладаг. Тиимэhээ сахюусанииень гомодхоохош, сошоохош.
 15. Уhа абаад ябаhан хүнэй урдуур бү гара, урдуураа гарга. Хооһон амһартатай ябаһан хүнэй урдуур үрдижэ гара. Һайн үзэгдэл гээшэ.
 16. Үри хүүгэдэйнгээ, эжы абынгаа хажууда хэрүүл ама, хэрэлдээ шууяа бү хэгты. Хүндэлхөө болихо, үгэтнай үнэгүй болохо. Хүүгэдтнай үгэ дуулажа үгэхэеэ болихо, зүрюу, хирзагар зантай болошохо.
 17. Захирган, дээрэлхүү зан бү гаргагты. Зөөлэн аад, сэсэн хурса үгэтэй, энеэбхилһэн һайхан шарайтай һаа, хүндэ хүндэтэй ябахат.
 18. Уруу дуруу, муу, юумэ гү, али хүниие шарайшалжа бү яба. Үнгэрһэн үйлэ хэрэг огто бү нэхэ. Хүнүүдые бү муушала, хүнэй мууе бэедээ бү няа.
 19. Ажал хүдэлмэри хэхэдээ, нарин нягтаар, урин зантайгаар хэ. Уур сухал боложо, энэ тэрэ юумэеэ бү шэдэгты, хожом хүүгэдтнай һажааха.
 20. Атаа жүтөөндэ абтангүй, эрдэмээ дээшэлүүлхэеэ оролдогты.
 21. Эдеэ хоол һайнаар буйлуулжа, амтатайгаар шанажа, гэртэхинээ, хүүгэдээ хооллуулагты.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля