Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд — 6

 1. Хэлээрээ шомшорходо, hанаа алдахада, бэе hула болоод, hүнэhэн зайлаха.
 2. Айлшанай табагта бү оро. Бүдүүн зоной хөөрэлдөөндэ бү оролсо. Хүндэгүй болохош.
 3. Шоройгоо сэбэрээр хама. Сэбэрээр хамаа hаа, сэбэрхэн үбгэнтэй (hамгатай) болохош гэхэ.
 4. Шоройгоо богоhо дороо бү обооло. Шоройгооршни дамжажа, гэртэшни муу юумэн орошохо. Галай үүдэндэ шорой бү суглуула, гал бузартаха.
 5. Шалтаггүйгөөр энеэхэгүй, зоной аяар байха юумэ.
 6. Юумэеэ гээбэл, олохоёо болибол, дабhа үргэ. Нюусгайн хаалтаяа нээхэдэ, олохош.
 7. Хүлөө газараар бү шэрэгты, гуталаа гамнагты, анханhаа тэгшэ гэшхэжэ hурагты гэжэ хүүгэдээ жааhаань hургаха.
 8. Айлда хюмhаяа абажа болохогүй, ёро харахат. Хюмhаяа тайража абаад, газарта буладаг юм. Газар малтахадаад, хюмhаяа булахадаа иигэжэ хэлэхэ: «Тэмээнэй hүүлэй газарта хүрэхэдэ, тэхын эбэрэй тэнгэридэ хүрэхэдэ гараарай». (Хюмhые үхэрэй залгяа hаа, гүзээн соонь ургашадаг юм, тиимэhээ булаха).
 9. Үhэеэ тайраад, абхуулаад, сэбэр газарта гаргажа, hалхинда хиидхүүлэн табиха. Тиихэдээ: «Үбhэ ногооной үндэhэндэ хүрмэлдөөд, модоной мүшэртэ үлгэлдөөд, тураг шубуудай урихан уурхай болоорой», — гэжэ хэлэхэ.
 10. Хүнэй урдаhаа эритэй юумэ баряад бү яба, эндүү боложо болохо.
 11. Хүлөө зохидоор табижа hуу, улыень хүндэ бү харуула. Хүн дураа гутаха.
 12. Гуталаа улаарнь зэргэсүүлжэ, хүнэй мүрhөө холо табижа hура.
 13. Нохой улихадаа, мууе зүгнэнэ. Заhалынь иимэ: hүүлэйнь үзүүрhээ нооhо хайшалжа абаад үнэрдүүлхэ, үгы гэбэл, түмэр дээрэ шатаагаад, эдеэн соонь хэхэ.
 14. Булагай доогуур гараха (Лусад бузарлахагүй).
 15. Хадын оройдо газаалхагүй (Эзэн байха).
 16. Хүлэй ула гал ба бурхан тээшэ харуулхагүй (гараараа мүргэдэгбди, хүлөөрөө бэшэ).
 17. Эхэ эсэгэеэ хүндэлөөгүй hаа, бурхандашье мүргэhэнэй үрэ туhа болохогүй гэжэ ойлго.
 18. Аба эжын аша туhа харюулжа, бэедээ буян хуряа.
 19. Хүнэй гээhэн алта, мүнгэшье олоо hаа, зондо дуулга, соносхо, бү олзуурха. Хүнэй сагаан зөөри эзэндээ байхадаа, хэрэгтэй гэжэ мэдэ. Ойро зуура бариисатахын түлөө үлүүдэ ухаан бодолоо тамалан гүйлгэжэ, мэхэ гохо бү гарга, худалаар бү хэлэ, бү хобло. Сэбэр сэхэ зантай, hэшхэлтэй ябахаhаа үлүү юун байха бэлэй.
 20. Ташаагаа бү тула – дээрэлхэhэн гү, али баhаhан зан харуулнаш.
 21. Гэр соогоо hуняахагүй, хармаандаа гараа хээд ябахагүй. (Залхуугай тэмдэг).
 22. Үргэеэ, шанаагаа бү тула. Толгойгоо даажа ядаhандал, hула тулюураа хүн зондо харуулнаш.
 23. Гараа ехээр бү hэжэрэ. Нюдэндэ харагдадаггүй амитадые алахаш гэhэн удхатай.
 24. Эртэ бодобол, нэгэ юумэ харахаш, орой унтабал, нэгэ юумэ шагнахаш.
 25. Тахилгатай, тайлгатай газарта модо отолжо, шулуу урбуулжа болохогүй. Эрьюу эрэмдэг болохош.
 26. Захын модо бү отолоорой, тэндэ ой тайгын эзэн hуурижаhан байжа болохо. Тайгын эзэниие сошоожо, гомодхоожо болохогүй. Модо унагаахын урда эзэндэнь зальбаржа, зүбшэл асуугаад, сагаан эдеэ үргэжэ урмашуулха хэрэгтэй.
 27. Нангин нюусаяа тэнэг хүндэ бү хөөрэ, бү хэлэ.
 28. Өөрөө олоhон эрдэмээ тэнэг нэгэндэ бү харуула.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля