Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд — 3

  1. Хадам эсэгын нэрэ бэри нэрлэдэггүй байһан, хүндэлжэ аба гээд лэ нэрлэхэ.
  2. Нара, һара руу хаража, бэеэ сэбэрлэхэгүй.
  3. Олон могойн суглархые харабал, үхибүүтэй боложо, элбэг дэлбэг болохо.
  4. Эрэ хүнэй хубсаһа амяарынь угааха, хубсаhыень эхэнэр хүн үмдэхэгүй, ходол дээшэнь хэжэ байха. Хүбүүдынь үмдэжэ элээхэ.
  5. Бурханай хэрэгсэлнүүдые ба эрхи дээгүүр сэбэр газарта табяад байха.
  6. Малгай хододоо доошонь харуулаад, дээгүүр табижа ябаха. Малгай дээгүүр алхажа, гэшхэжэ болохогүй. Гартаа үлгөөд эрьюулбэл, эрьюу үбшэн, инсульт, инфаркт хүрэхэ.

gazeta-tolon.ru сайтhаа абтаhан фото.

37. Хубсаhанай захыень дээшэнь харуулжа үлгөөд байха ёhотой. Доошонь харуулаа hаа, үгырхэ, тулиха.

38. Бэлэг самса баряа hаа, захаарнь айлшан тээшээ бариха. Пулаад гү, али бүд барибал, эбхээтэй нугаляаень өөр тээшээ, задархай талыень айлшан тээшэ харуулжа бариха. Хэшэгээ өөртөө үлөөнэш, байhанаа хубаалдажа, бэлэг болгоно.

39. Хадаг барибал, хадагаа тон дээрэнь хэжэ бариха. Жэшээнь, хадаг сайтайгаар барибал, хадаг сайн дээрэ байха. Хадаг нангин гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.

40. Жисаа гарагтаа сагаан эдеэнэй дээжые хүндэ үгэхэеэ сээрлэхэ.

41. Аянда гү, али хэрэгэй харгыда гарабал, hайн үдэр гараха хэрэгтэй.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля