Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Түрэл саданараа мэдэхэ гүт?

Манай угсаатан түрэл саданараа мэдэхэгүй хүүгэдые анхан сагта хүмүүжүүлдэггүй байһан гээшэ. Мүнөө сагта хүнэй уг удамаараа һонирходог болоо хадань бэшэжэ харуулая.

Эсэгын тала зониие яһан түрэл гэдэг юм.

Эхын тала зониие мяхан түрэл гэдэг юм.

Эсэгын талын түрэл абга болоно. Абын аха ба дүү хүбүүд абга гээшэ. Абын эгэшэ ба дүү басагад — абга эгэшэ, абгын талын абгай гээд нэрлэгдэхэ.

Эсэгын (папы) эжы хүүгэдтэнь хүгшэн эжы болоно, абань – хүгшэн аба.

Эхын талын түрэлхид нагасанар гээд хэлэгдэхэ.

Эжын (мамы) аба – нагаса аба. Эжын эжы – нагаса эжы.

Эжын ахай, дүү хүбүүд – нагаса гэжэ үндэр нэрэтэй.

Эжын абгай, дүү басагад – нагаса абгайнар.

«Набтарханшье һаа, нагаса. Нагасын тэнгэри ехэ. Нагаса хүниие гомодхоожо болохогүй» гэһэн үгэнүүд хэзээ урда сагһаа хэлэгдэдэг. «Нагаса ерээ, уһан хэрэгтэй болоо, эхэнэр түрөө» гэжэ үдэшэ уһанда ошоо һаа, хэлэхэ гэдэг юм. Тиихэдэнь уһанай эзэн хүлисэжэ, уурлахагүй гэхэ. Иигэжэ аба эжынэрнай эхынгээ түрэлхидые – нагасанараа хүндэлжэ ябахые ойлгуулдаг байһан. Энэнь мүнөөшье удхаяа алдаагүй байха.

Нэгэ айлай хүбүүдэй үхибүүд хоорондоо 2-дохи үе — үеэли(э) болоно. Харин ахайншни, дүү хүбүүнэйшни хүүгэд, өөрыншни хүүгэдэй хүүгэд хоорондоо 3-дахи үе – хаяала юм. Иигэжэ нэгэ эсэгэhээ таhардаhан хүнүүд 3-дахи үе хүрэтэр үеэли, 4-дэхи үеһөө саашадаа 7 үе хүрэтэр хаяала болодог.

Айлай басагадай хүүгэд хоорондоо бүлэ болодог. Бүлын үхибүүд бүлэнсэр.

Хүбүүнтэнэй хүүгэд – аша. Ашын хүүгэд – гуша. Гушын хүүгэд – дүшэ.

Хүрьгэнтэнэй хүүгэд – зээ. Зээгэй хүүгэд – зээнсэр.

Бүлын үхибүүд үеэлиин үхибүүдые нагаса гэхэ.

Нэгэ айлай хүрьгэд – база (базанар).

Нэгэ айлай бэреэд – абьһанууд. Саашаа абьһаалингууд болодог.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля