Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Модо отолходо, дүршэл хэрэгтэй

Буряад зон ажабайдалай хэрэгсэлнүүдые уран нарин бүтээлнүүд хүрэтэр хуһан модоор дархалдаг гээшэ. Хуһан модон бүхэ шанартай, дулаан гэжэ мэдээжэ. Ямаршье хүйтэндэ няалдаад гү, али үйһэ баряад үзэхэдэ, дулаан байха. Хуһан модон дабирхайгүй.

Нарин юумэ дархалха модые долонтожо байха үедэнь тайража, бэлэдхэжэ абадаг. Шүүһэеэ бэедээ шэнгээжэ, зунай халуун наранда яаралгүй хатахадаа, шииг бэедээ шэнгээхэгүй, үмхирхэгүй, хорхой шумуулда эдюулхэгүй. Иигэжэ бэлдэһэн модоор хэһэн хэрэгсэлнүүд шанар һайтай, бүхэ, гоёшье байха. Отолһон хуһанайнгаа үндэһэ малтажа абадаг. Хуһан модоной үндэһөөр хэгдэдэг хэрэгсэлнүүд тон олон ха юм. Отолһон модоёо, үндэһыеньшье зүбөөр хатааха хэрэгтэй.

Хуһаар ба тэрэнэй үндэһөөр бэлдэһэн юумэнүүдээ үйһыень, холтоһыень абангүй, хохирлиг шиигтэй шэбхэ соо хэхэдэ, үйһэн холтоһон хоёрынь өөһэдөө абташаха. Иигэжэ хатаахада, хуһанай шүүһэн досоогоо үлэжэ, бүхэ болодог гэжэ модошо дархашуул хэлэдэг байгаа.

Миин хатааһан хуһа соолоходо, хахархаал һанадаг. Зүбөөр ашаглахада, хуһан модон бүхэл шанартай.

Модо отолходо, мэдэсэ ба дүршэл баһал хэрэгтэй. Модоной узуурһаа үзүүр хүрэтэрнь ажаглан хараха, унаха зүгыень шэнжэлдэг. Модон хайшаа хэлтэгышэг бэ, хайшаа гэшүүһэниинь булюуб – тиишээ унаха юм. Хажуугаархи мододой забһар хараха, үгы гэбэл нүгөө модондоо шагтагалдашаха. Модонойнгоо унахаа хэлтыхэдэнь, хюрөөгөө абаад, холо болохо, унаһан модон шарбажа, иишэ тиишээ һүрэхэ. Ехэ хэлтэгы модо унагаахадаа, хойнонь байжа болохогүй, дальбараад, гэдэргээ һуужа магад. Модо отолходоо, бэеынь харахаһаа гадна оршон тойронииень хараха хэрэгтэй. Ургажа байһан модондо хашажа, шэлбүүһэ обоолоотой һаа, хорхой шумуул суглараад, модо гэмтээдэг, үгышье һаа намартаа шэлбэһэ галдахада, дүрэжэ гэмтэхэ. Түгсэгынь набтараар тайраха ёһотой. Хэрэггүйдэ залуу модо тайрахагүй, модондо эритын сараа оруулжа гэмтээхэгүй. Модоной шэнэ түгсэгөөр наһыень, урда зүг оложо болохо юм.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля