Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Үхибүүдэй зан абаряар хуби заяаень тухайлжа болохо

 1. Хоёртой-гурбатайдаа хэлэндэ ороhон үхибүүн томо болоходоо, сэсэн ухаатай хүн болохо гэдэг.
 2. Хоёртой-гурбатайдаа хүлдэ ороhон үхибүүн томо болоходоо, даруу номгон зантай, гэр болон нютаг тойрондоо ажаhууха.
 3. Халтад гэхэдэ бархирдаг, уйладаг үхибүүн томо болоходоо, эльгэ нимгэн, хүн зониие, түрэлхидөө, эхэ эсэгэеэ хайрладаг, дүмэдэг хүн болоод, зондо туhатай ябаха.
 4. Гуталаа буруу үмдэдэг хүүгэд томо болоходоо, басаган hаа — оло дахин хадамда гараха, хүбүүн hаа — оло дахин hамга абаха гэхэ аабза.
 5. Нарай үхибүүнэй зулайн нүхэн бага байгаа hаа, боро, бархирдаггүй, шэрхихэн хүүгэд гээшэ гэхэ. Зулайнь нүхэн ангагар ехэ hаа, борохон бэшэ, энэ тэрэ юумэндэ диилдэдэг үхибүүн гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.
 6. Нэгэ жэлтэй болоодүй аад, түргөөр ябадаг болоhон үхибүүн томо болоходоо, шуран шударгы ба холын газарнуудые үзэхэ, гэрhээ холо газарта ажаллаха хүн болохо.
 7. Үенhөө эртэ хэлэндэ ороhон үхибүүн томо болоходоо, шуран шударгы, улаан хэлэн байнал гэжэ хүниие зүршэн (возражение) дуугардаг хүн болохо гэдэг.
 8. Гэртээ болон газаа үхибүүдые суглуулаад, үгөө дуулгажа, наада эмхидхэдэг үхибүүн томо болоходоо, али нэгэн ажал хүдэлмэриин хүтэлбэрилэгшэ гү, али багша болодог.
 9. Үхибүүдтэ бэлэгээ бултыень тараагаад, өөртөө юушье үлөөдэггүй үхибүүн томо болоходоо, олон нүхэдтэй, тэдэнэртээ туhалхал гэжэ ябадаг хүн болодог.
 10. Нааданхайнуудаа суглуулжа, хадагалдаггүй үхибүүн томо болоходоо, зөөри барижа шадахагүй, hалан хүн болодог. Мүнгэтэй болоошье hаа, тэрэнээ зөөри болгожо шадахагүй.
 11. Үхибүүдтэй наадажа байхадаа, бирагүйхэн юумэнhөө сухалдаад, эрхээд, гэртээ ерэдэг үхибүүн томо болоходоо, нэгэ ажалда удаан хүдэлдэггүй, хүнүүдтэй үгэеэ ойлгосолдодоггүй хүн болодог.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля