Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Выставка аудиокниг «Буряад номой абдарhаа»

Аглаг тэнюун Агын талада эшэ бүхэтэй «Алтаргана» 14-дэхеэ «сэсэглээ». Анхан Монгол hайхан орондо дуунай урилдаагаар эхилhэн буряад угсаатан арадай наадан, мүнөө уласхоорондын хэмжээнэй ехэ фестиваль болонхой. Анха түрүүшынхеэ хилэ дабажа, Орос гүрэнэй дэбисхэр дээрэ буряадай ехэ наадан үнгэргэгдэhөөр 20 жэл үнгэршөө. Энэ удаа нааданда суглаhан айлшадта Агын талын арад зон олон hайхан хэмжээнүүдые, үзэсхэлэн, урилдаануудые бэлэдхээ. Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой санда холын айлшадта хэдэн үзэсхэлэнгүүд дэлгэгдэбэ. Тэдэнэй нэгэниинь «Буряад номой абдарhаа» гэhэн аудиономуудай үзэсхэлэн болоно. Энэ үзэсхэлэн номой санда бэелүүлэгдэhэн «Родные голоса» гэhэн түлэблэлдэ зорюулагдаа.

«Родные голоса» 2021 оной август hарада Үбэр Байгалай хизаарай соелой Яаманай мүнгэн шанда (грант) хүртэhэн. Тэрэнэй шугамаар номой сангай дэргэдэ абяа буулгадаг студи байгуулагдажа, буряадай элитэ уран зохеолшодой номуудаар аудиономууд бэлдэгдээ. Бүхыдөө проектын шугамаар 10 номууд буряад ород хэлэнүүд дээрэ уншагдажа, аудио түхэлэй ном болоо. Эдэ хадаа Жамсо Тумуновай «Нойрhоо hэриhэн тала» буряад хэлэн дээрэ, «Степь проснулась» ород хэлэн дээрэ, Даширабдан Батожабайн «Уулын бүргэдүүд», «Горные орлы», Жамьян Балданжабоной «Паровоз хуугайлна», «Беркут», Алексей Тенчойгой «Сагаахан заан Ланченкар», «Сказки про слоненка Ланченкара», Цыдып Жамбаловай «Мүрысөөн», «Соревнование». Энээнhээ урда тээ «Алтан хайша», «Золотые ножницы» гэhэн буряад арадай онтохон, Гарма Цырендашиевай «Зохеолнууд», «Рассказы», Цыдып Жамбаловай «Хүхын дуунай hүни», Дугаржаб Жапхандаевай «Намтарайм эхин» гэhэн номууд аудио түхэлэй болгогдоhон байгаа. Эдэ номууд «Алтаргана» нааданай шугамаар «Буряад номой абдарhаа» гэhэн үзэсхэлэндэ дэлгэгдэжэ, олоной үзэмжэдэ дурадхагдаа. Тиихэдэ гол түлэб аудиономуудтаяа айлшадые танилсуулжа, сайт дэрэhээ шагнуулан уншуулжа, түрэл буряад хэлэндээ эльгэлүүлбэбди.

Гэхэтэй хамта энэ проект социальна ехэ үүргэ дүүргэдэг түлэблэл болоно. Юуб гэхэдэ, хараа муутай зонуудта буряад номуудаа шэхээрээ шагнан уншаха ехэ арга боломжо байна бшуу. Тусхай хэрэгсэлнүүд дээрэ буулгажа бэшээд, хаанашье яба уншажа, шагнажа ябаха аргатай болоно.

Үзэсхэлэнгэй шугамаар олон тоото айлшадаа шагнадаг номуудаараа танилсуулбабди. Ехэ hонирхолтойгоор шагнажа абаад, мүн тиихэдэ өөhэдөө студи орожо, ном уншажа туршаа.
Ехэл hонирхолтойгоор, бүгэдэ буряад арадаа нэгэдүүлhэн «Алтаргана» ехэ наадан хоер удэрэй туршада боложо түгэсөө. Хоер жэлэй нэгэ удаа, буряад угсаатан арадай эбтэй бүлөөрөө ажаhуудаг нютагуудаар ган гасуурта, hалхи бороодо абтадаггүй, үндэhэ бүхэтэй юрын сэсэгэй нэрээр нэрлэгдэhэн «Алтаргана-2020» наадан түүхэдэ ороо.

Дамдинжапова С.Б.,
Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой сангай
мэдээсэлэй таhагай мэргэжэлтэн

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля