Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд — 8. Эрхи бүхэн — бишыхан хүрдэхэн

Мүнөө, Буянта hарын үедэ, дасан дугангуудаа, нангин шүтөөнэй газарнуудаа гороолдог, hунажа мүргэдэг, эрхи маанияа татадаг гээшэбди. Тиихэдээ эрхи ямар гуримаар татагдадаг юм? Тайлбаринь — манай hургаалнууд соо.

 

http://gazeta-tolon.ru сайтhаа абтаhан фото.

 

… 303. Буддын шажанай эрхи зуун найма байдаг, энэ тоодо эрхиин толгой ба бөөрэнүүд ородоггүй. Хорин долоон эрхиин удаа нэгэ бөөрэ хаалтатаяа ородог, тиигээд 27 эрхи, бөөрэ, үшөө 27 эрхи, бөөрэ, hүүлээрнь 27 эрхи үлхэhэн эрхи зүб гээшэ.

 1. Эрхиин толгой хубаар (янтарь) хэхые оролдодог. Энэ хубаар нюдөө аршахада, үрэхэдэ, нюдэнэй хараада туhатай дом арга болодог гэхэ. Эрхи зүүхэдээ, толгойгоорнь уруунь байлгахагүй, толгойнгоо арада зүүхэ ёhотой.
 2. Маани уншахадаа, толгойhоонь эхилжэ, эрхиеэ татаха. Толгойдонь хүрөөд тогтожо, hөөргэнь татаха – толгой дээгүүр гаража болохогүй.
 3. Эрхидэ зуунай тоолуур – 10 сахариг амяараа эрхиин ооhорhоо үлхөөтэй байдаг. Нэгэ тойрожо, маанияа татахадаа, нэгыень доошолуулха, тиигэhээр арбуулыень буулгахада, мянган маани болохо.
 4. Мянганай тоолуур — эршэлээтэй ооhор толгойн боориhоо эхилдэг. Мянган мааниин хүсэхэдэ, эршыень hуладхаад, нэгэ эрхи ахижа (продвигать) гаргаха.
 5. Дунды – бүхы эрхиин оройгоор тойроод гүйжэ байдаг уужамхан мүнгэн, зэд сахариг байха ёhотой. Дундын эрхи, бөөрэ сохижо, «хан» гэхэ абяанhаа муу ада альбин дайганан зайлаха. Газар дээгүүр ябахада, дундын абяанhаа харгын жэжэ хорхой сохо холодожо гэшхүүлэнгүй, амиды үлэнэ гэhэн удхатай. Эрхитэй хүн нүгэл хэнэгүй, мууhаа абарагдана гэдэг.
 6. Эрхиин үлхөө тамhан (тесёмка) торгон утаhаар хэгдэдэг.
 7. Эрхи татаха, уншаhан маанияа тоолохо гээшэ баhал онсо гуримтай. 108 эрхи мухарюулаад, 100 маани уншагдаа гэдэг. Юундэб гэхэдэ, уншажа байхадаа, hамаарха, hаналаа хүсэд хүрэхэгүй, нюдөөрөө ондоо юумэ хараhые хараада абана.
 8. Эрхи заабол нара зүб эрьюулхэ ёhотой – эрхи бүхэн бишыхан хүрдэхэн гээшэ. Энэ хүрдын голынь эрхиин үлхөө болоно гээд бодоод үзэгты. Тиихэдээ долёоборой үзүүрhээ эрхиигээр эмирэгдээд, доошоо заабол нара зүб эрьелдэhээр бууха ёhотой. Эрхи үлхөөдөө уужамханаар, өөрөө гуйжэ байхаараар хэгдэхэ хэрэгтэй.
 9. Монсогорхон эрхи бүхэн хурганай үндэгэнүүдтэй hайсахан үhэрилдөө hаа, бэеын мэдэрэл үргэхэ талаар ехэ туhатай гэхэ. Эрхы уураг тархи, ухаан бодолтой, долёобор – улаан хоолой, хототой, дунда хурган – гэдэhэнтэй, нэрэгүй хурган — эльгэнтэй, шэгшы – зүрхэнтэй нягта холбоотой.
 10. Нэгэ эрхи мухарюулхада, нэгэл маани уншагдана. Яаража, дутуу ядуу уншаад мухарюулhан, таамаг татаhан эрхи буруу гэжэ тоологдохо. Тоо хүсөөхын тула дэмы дэмы эрьюулхэдэ, туhа болохогүй гэхэ аабза.
 11. Эрхиеэ хододоо сэбэр, арюудхагдаhан гараараа бариха. Тон хоёр альгануудаа ниилүүлжэ, эрхиеэ хоорондонь бариhан удхамнай иимэ. Баруун гарай альган табан хушуун ошор гэжэ тоологдоно — альган соомнай түхэреэн наран байна, зүүн гар лёнхобо сэсэг гэжэ тоологдоно — альган hара болоно, хоёр альганайнгаа хоорондо эрхиеэ хээд, үлеэжэ адислаха хэрэгтэй, үреэлдэ хүртөөхэ, одоол зорюулгаяа амалжа дуугарха.
 12. Зорюулгаяа тон түрүүн дурдаад, маанияа уншажа эхилхэ. Зорюулга гээшэ үнэхөөр амаараа үгүүлжэ, юунэй тулөө буян үйлэдэhэнөө, Бурханай урда өөрынгөө гуйлтые тобшохоноор хэлэхэ ёhотой. Эрхи татахынгаа урда тээ хоёр гараараа наманшалжа: «Эхэ зургаан зүйл, хамаг амитанай амар амгаланай түлөө үлзы хутаг, үндэр заяан бадараг» гэжэ заабол сэдьхэн үгүүлхэнь шухала.
 13. Эрхи татадаг хүнэй зан абари номгордог, hанаа сэдьхэлынь тэгшэрдэг, сухалаа хүрэжэ байхаяа болидог.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля