Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Контакты
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной

Онлайн-викторина «Баян ургэн туухэтэй Агамнай!»

 

В рамках Фестиваля бурятского языка в Агинском Бурятском округе отделом краеведения и библиографии Агинской краевой библиотеки им.Ц.Жамцарано проводится традиционный конкурс «Баян даа, турэлхи хэлэмнай!».

Одной из номинаций данного конкурса является онлайн-викторина, где участники  отвечают на вопросы, связанные с историей края, с выдающимися людьми, важными датами, событиями,  природой и т.д.  Вопросы викторины даны на бурятском языке.  В этом году конкурс проводится в онлайн-режиме. Викторина размещена на сайте нашей библиотеки. По ее итогам  победители согласно Положению конкурса  получат призы. (См. Положение конкурса). Приглашаем всех желающих принять активное участие в нашей викторине на краеведческие знания!

Перед прохождением викторины заполните, пожалуйста, контактную форму ниже. На прохождение даётся 30 минут, повторное прохождение заблокировано.

Напишите ваши ФИО полностью
Укажите ваш возраст
Укажите электронную почту для связи (будет использован для связи и рассылки электронных дипломов)
Укажите ваш номер телефона (будет использован для связи и рассылки электронных дипломов)
Россиин Геройн Алдар Цыденжаповай ямар тамирай мурысоонэй турнир эмхигдэдэг бэ?
Россиин Герой Бадма Жабониие суг дайлалдажа ябаhан партизаанууд ушөө ондоогоор хэн гээд нэрлэдэг байhан бэ?
Туруушын буряад роман хэн бэшээб?
Ямар ондо цесаревич Николай Ага ерээб?
Могойтын Сагаан Уула нютагта Эсэгын дайнай уедэ олон дайсаниие хюдаhан суута мэргэн буудагша турэhэн
Алексей Тенчой гээд автортай олон номууд hуулшын уедэ гарадаг болонхой. Энэнь псевдоним. Хэн гээшэб иимэ нэрэтэй?
Ага нютагай уран бэлигтэй зохеолшо Даширабдан Батожабайн мэдээжэ роман?
Табан хушуун мал тоологты
Петр Александрович Бадмаевай буряад нэрыень нэрлэгты
Ага тосхондо «Аллея героев» хэзээ нээгдээб?
Буряадай түрүүшын киноактерые нэрлэгты
Ага тосхондо ажаhуугша Эсэгын дайнай ветеранай нэрэ нэрлэгты
Хэниие туруушын Забайкалиин кооператор гэдэг бэ?
1991 ондо 14-дэхи Далай ламын Ага нютаг айлшан ерэхэдэнь, Агын дасанда хэн шэрээтэ лама байгааб?
2021 оной «Алтарганын» hулдэ тэмдэгэй автор, Могойтын уран зурааша Эрдынеевагай нэрэ