Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной

«Үгын хүсэн»

Түрэл хэлэн, түрэhэн дайда хоёроо
Түби дээгүүр хаанаш яба — мартахагүйш.
Энэ хэлэн дээр эжыгээ нэрлээш ɵɵрɵɵ,
Энэ дайдаар нюсэгэн хүлɵɵрɵɵ гүйгɵɵш.

Н.Дамдинов

         Хүн бүхэн түрэhэн эхэ эсэгэтэй, түрэл арадтай, түрэлхи хэлэтэй, тоонто нютагтай. Энэ бүгэдэ хүнэй ажабайдалтай таhаршагүй холбоотой. Ямаршье үндэhэ яhатан эгээл түрүүн түрэл хэлэн дээрэ эжыгээ нэрлэхэ, үлгын дууе шагнан тэнжэхэ ёhотой.

Түрэл hайхан буряад хэлэеэ зандань байлгаха, ургажа ябаhан үхи хүүгэдтээ дамжуулха, эхэ хэлэн дээрэ харилсуулжа hургаха — манай зорилго. Агын тойрог дотор ябажа байгаа буряад хэлэнэй фестивалиин шугамаар Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой санай ажалтад «Үгын хүсэн» гэhэн хэмжээ ябуулга үнгэргэбэ. Ага тосхоной үйлсэ гудамжануудаар, эмхи зургаануудаар ябажа, буряад хэлэеэ дээшэнь үргэхэ, ажаhуугшадта түрэл хэлэндээ анхарал хандуулха гол зорилго баримталан иимэ ажал ябуулагдаба. Тэрэнэй дүнгүүдээр дунда үе зон түрэл хэлэеэ hайн мэдэнэ, залуушуул буряадаараа хөөрэлдэхэ, ойлгохошье hаа, зарим тэды үгэнүүдтэ ядалдаха hанана гэжэ адагламаар байба. Эрхим дүн харуулhан хабаадагшад «Молодежь Аги» гэhэн ниитэ бүлгэмэй зүгhөө шанда хүртөө юм.

 

Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой санай мэргэжэлтэн С.Б.Дамдинжапова